Koniec starého IT, pripravte sa na tretiu platformu!

Ten­to rok bo­lo kľú­čo­vým hes­lom kon­fe­ren­cie EMC World 2014 mot­to „Re­de­fi­ne“, ako vý­zva IT od­de­le­niam, kto­ré če­lia na­ras­ta­jú­cej mo­bi­li­te pou­ží­va­te­ľov, nás­tu­pu so­ciál­nych sie­tí, vy­uží­va­nia clou­do­vých slu­žieb a fe­no­mé­nu big da­t.

More »

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *