Intelligence driven security na RSA Partner Council

RSA – bez­peč­nos­tná di­ví­zia spo­loč­nos­ti EMC – pred­sta­vi­la par­tne­rom z EMEA svo­je ví­zie a ob­chod­né stra­té­gie na po­du­ja­tí RSA Par­tner Coun­cil. Agen­du vý­stiž­ne cha­rak­te­ri­zo­va­lo mot­to „In­telli­gen­ce dri­ven se­cu­ri­ty“. Aby or­ga­ni­zá­to­ri pri­po­me­nu­li ge­nius lo­ci de­jis­ka po­du­ja­tia – Bu­da­peš­ti, na úvod hlav­nej pred­náš­ky pred­vie­dol svo­je ume­nie je­den z do­má­cich šam­pió­nov v skla­da­ní Ru­bi­ko­vej koc­ky.

More »

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *